Η εγκατάσταση της πέτρας Mathios Stone είναι πολύ πιο εύκολη από τη εκείνη της φυσικής πέτρας. Ενδεικτικά, οι πέτρες Mathios Stone μπορούν να καλύψουν μια επιφάνεια 8m² – 15m² ανά ημέρα ενώ οι φυσικές πέτρες 5m² ανά ημέρα. Λόγω της χονδροειδούς επιφάνειας τους καθώς και του μικρότερου βάρους τους ανά μονάδα επιφάνειας, οι Mathios Stones παρέχουν ισχυρότερη πρόσφυση και αυξημένη αντοχή αποκόλλησης σε διάφορα υποστρώματα.